Accessibility tools

Sulje

Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollisuus

Johtotehtävissä toimivan henkilön ja heidän lähipiirinsä ilmoitusvelvollisuus:

 1. Olvi Oyj:n johtotehtävissä toimivalla henkilöllä on henkilökohtainen velvollisuus ilmoittaa Olvi Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle Olvi Oyj:n osalta omaan lukuunsa tekemät Olvi Oyj:n rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet.
 2. Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus koskee myös johtotehtävissä toimivan henkilön lähipiiriä.

Velvoite perustuu Markkinoiden väärinkäyttöasetukseen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) ja se astuu voimaan 3.7.2016 alkaen. 

Ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevia rahoitusvälineitä ovat muun muassa:

 1. Olvi Oyj:n listatut ja listaamattomat osakkeet;
 2. Olvi Oyj:n vieraan pääoman ehtoiset välineet, kuten joukko- ja vaihtovelkakirjat, rahamarkkinavälineet (esim. sijoitustodistukset ja yritystodistukset) ja korkotodistukset;
 3. Olvi Oyj:n osakkeeseen ja vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin liittyvät johdannaiset, kuten optiot, termiinit, futuurit, swapit, warrantit, luottoriskijohdannaiset ja hinnanerosopimukset;
 4. muut yhtiön osakkeisiin ja vieraan pääoman ehtoisiin instrumentteihin liittyvät rahoitusvälineet, kuten sijoitus- ja vaihtoehto-rahastojen osuudet (UCITS/AIF), indeksirahasto-osuudet, talletustodistukset, pörssinoteeratut rahastot ja sijoitusobligaatiot silloin, kun ko. rahoitusvälineen painoarvo kyseisessä korituotteessa on yli 20 %:a.

Ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun 5.000 euron kalenterivuosikohtainen raja-arvo täyttyy. (Asetuksen voimaantulovuonna 1.7.2016 alkaen). Raja-arvo lasketaan laskemalla yhteen nettouttamatta kaikki kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet.

Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat myös kolmannen osapuolen Sinun lukuusi tekemät liiketoimet sekä ns. ”vakuutuskuoren” sisällä tehtävät liiketoimet silloin, kun ne koskevat sijoitussidonnaisiin vakuutussopimuksiin sisältyviä Olvi Oyj:n rahoitusvälineitä.

Liiketoimi-ilmoitus

Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake tästä.

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

 • Olvi Oyj:n LEI-tunnus: 7437003NX7WWVRT6AJ55
 • Olvi Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnukset: OLVAS (A-osake), OLVKS (K-osake)
 • Olvi Oyj:n osakkeiden ISIN-koodit: FI0009900401 (A-osake), FI0009901300 (K-osake)
 • Ilmoitusnumero (Notification Reference): Generoituu automaattisesti lomakkeelle
  (ei tarvitse täyttää)

Näin lähetät liiketoimi-ilmoituksen

Lähetä täytetty ja tallennettu lomake sähköpostin liitteenä (Huom: EI postissa!)

A) Lähetys Olvi Oyj:lle välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen
Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen [email protected]
Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Olvi Oyj:lle tulee ilmoitukseen liittyvää kysyttävää.

B) Finanssivalvonnalle välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen
Mene osoitteeseen https://securemail.bof.fi/ ja lähetä lomake suojattuna sähköpostina
osoitteeseen > [email protected]

C)  Olvi Oyj on pörssiyhtiönä velvollinen julkaisemaan viipymättä pörssitiedotteen ilmoittamastasi liiketoimesta.
Tiedoteluokka: Johdon liiketoimet – Managers’ transactions

Ilmoitukset on tehtävä Finanssivalvonnalle ja Olvi Oyj:lle välittömästi, viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä!

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä osoitteessa: http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Pages/Default.aspx .

Edellä mainitut velvollisuudet perustuvat markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ( MAR ) * 19 artiklaan. MAR on kaikissa EU- jäsenmaissa suoraan sovellettavaa oikeutta. MAR = Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta.

Hiljainen jakso

Huomioithan lisäksi, että Olvi Oyj:n suljetun ikkunan pituus on 30 vuorokautta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että et saa käydä kauppaa Yhtiön rahoitusvälineillä ennen Yhtiön osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamispäivää seuraavana päivänä. Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma kuitenkin edellyttää tiedottamista, Olvi Oyj julkistaa tiedon viipymättä tiedonantoa koskevien määräysten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Hankekohtaiseen sisäpiiriin kuuluvat eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai niihin rinnastettavilla arvopapereilla sinä aikana, kun he kuuluvat hankkeen sisäpiiriin.

Johdon liiketoimet

Olvi Oyj:n johtohenkilöt ja heidän lähipiirinsä ovat noudattaneet markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa 3.7.2016 alkaen. Olvi Oyj on ilmoittanut johtotehtävissä toimiville henkilöille kirjallisesti MAR 19 artiklasta johtuvista velvoitteista sekä ohjeistanut liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä menettelystä.

Olvi Oyj:n lähipiiriin kuuluvat Olvi Oyj:n johtohenkilöt: yhtiön hallituksen jäsenet, hallituksen sihteeri, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja konsernin kehitysjohtaja sekä edellä mainittujen avio- tai avopuoliso ja muut samassa kotitaloudessa asuvat henkilöt. Lisäksi lähipiiriin katsotaan kuuluvaksi yhteisöt, joissa edellä mainittu lähipiiriläinen yksin tai yhdessä oman lähipiirinsä kanssa vaikuttaa sijoituspäätöksiin tai osallistuu niitä koskevaan päätöksentekoon.

Olvi Oyj pitää ajantasaista lähipiirirekisteriä 1) johdon ilmoitusvelvollisista sekä 2) asemansa perusteella sisäpiiritietoa saavista henkilöistä. Rekisteriin merkittävät tiedot kerätään Yhtiön lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä itseltään. Yhtiön lähipiirirekisteri ei ole julkinen eikä siihen sisällytettyjä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille mahdollisia tiedon saantiin oikeutettuja viranomaistahoja ja tilintarkastajaa lukuun ottamatta. Johdon ja lähipiirin liiketoimia koskeva rekisteriseloste.

Whistle blowing

Olvi Oyj:ssä on käytössä palautekanava, jonka kautta Olvi-konsernin palveluksessa olevat henkilöt voivat ilmoittaa listayhtiön sisällä nimettömänä finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta (whistle blowing). Palaute kerätään hallintoon.

Valvonta

Ohjeiden noudattamista valvotaan säännöllisesti Olvi Oyj:n hallituksen antamien ohjeiden mukaan.

Lue myös: