Accessibility tools

Sulje

Megatrendit

Maailmanlaajuiset muutokset muokkaavat pitkällä aikavälillä toimintaympäristöämme. Huomioimme Olvi-konsernin liiketoimintaan vaikuttavien megatrendien tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Strategiamme ja vastuullisen liiketoimintatapamme kautta luomme tulevaisuutta tämän päivän valinnoilla. Megatrendit ovat huomioitu myös vastuullisuustyömme painopisteissä.

  Kestävä kehitys ja vastuulliset toimintatavat

Vaikutukset:

 • Odotukset vastuullisuudelle syvenevät ja sen merkitys kasvaa
 • Sidosryhmämme odottavat läpinäkyvyyttä, luotettavuutta ja turvallisuutta läpi arvoketjun; vastuullinen liiketoimintamalli on tulevan menestyksen edellytys
 • Kuluttajia kiinnostaa erityisesti tuotteiden hiilijalanjälki
 • Sääntely ja raportointivelvollisuudet lisääntyvät, vastuullisuusarvioiden merkitys kasvaa
 • Luonnonvarojen niukkuus edellyttää resurssitehokkuutta ja ilmastonmuutokseen
  sopeutumista, kiertotaloudesta tulee välttämättömyys
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät selvemmin; ilmasto lämpenee, luontokato
  kiihtyy ja äärimmäiset sääolosuhteet yleistyvät
 • Vastuullisten teknologioiden kehitys etenee

Vastauksemme:

 • Teemme vaikuttavaa vastuullisuustyötä kehittämällä toimintaamme ja koko arvoketjuamme kestävän kehityksen mukaisesti yhdessä kumppaneidemme kanssa
 • Huomioimme odotukset tuotteissamme, toiminnassamme ja viestinnässämme
 • Arvioimme oman toiminnan ympäristövaikutuksia ja vähennämme päästöjä
 • Varmistamme materiaalien kierrätettävyyden ja lisäämme kiertotalouden hyödyntämistä
  niissä
 • Arvioimme ilmastonmuutoksen vaikutuksia toimintaamme riskien ja mahdollisuuksien
  kautta.
 • Vähennämme omalta osaltamme ympäristökriisiä ja osallistumme ekologiseen
  jälleenrakennukseen
 • Investoimme ympäristöystävälliseen tuotantoteknologiaan sekä panostamme sosiaalisen vastuullisuuden näkökohtien huomioimiseen ja toimintamme läpinäkyvyyteen
 • Edistämme paikallista elinvoimaisuutta

  Digitalisaatio

Vaikutukset:

 • Tiedon ja datan määrät kasvavat luoden datataloutta ja digitaalisia ekosysteemejä lisäten samalla tiedon jakamista läpi arvoketjun
 • Automaatio, robotiikka ja tekoäly haastavat tapaa toimia ja lisäävät tehokkuutta
 • Digitalisaatio nopeuttaa teknologian muutosta ja muokkaa toimintamalleja
 • Teknologiasta ja datasta tulee osa arkeamme, jolloin jatkuvan osaamisen kehittämisen tarve korostuu
 • Digitalisaatio ja sosiaalinen media näkyvät kuluttaja- ja asiakaskäyttäytymisessä;
  helppous, läpinäkyvyys ja nopeus korostuvat
 • Fyysinen ja virtuaalinen maailma lähentyvät ja digitaaliset alustat lisääntyvät läpi arvoketjun

Vastauksemme:

 • Digitalisaatio on osa strategiaamme, jolla varmistamme tulevaisuuden kilpailukyvyn ja
  muutoskyvykkyyden
 • Panostamme datan hallintaan ja hyödyntämiseen sekä ennakoivaan tiedolla johtamiseen niin omassa toiminnassa kuin läpi arvoketjun
 • Hyödynnämme eri kanavia ja vuorovaikutteisuutta kuluttajaviestinnässä sekä paremman asiakaskokemuksen luomisessa
 • Varmistamme henkilöstön osaamisen ja integroimme digitaalisuuden osaksi työtämme

  Globalisaatio ja maailmantalous

Vaikutukset:

 • Globaalit, nopeat muutokset vaikuttavat paikallisiin toimintaedellytyksiin
 • Geopoliittiset jännitteet lisääntyvät
 • Pitkät hankintaketjut ovat entistä haavoittuvampia ja
  paikallisten hankintojen määrä lisääntyy
 • Trendit ja tuoteideat leviävät nopeasti; markkinat yhdentyvät
 • Kansainväliset suuryritykset vahvistuvat ja paikalliset toimijat ovat haastajia
 • Pandemiat, epidemiat ja mielenterveysongelmat lisääntyvät
 • Ihmisoikeusnäkökulmat korostuvat osana kestävän kehityksen edistämistä
 • Maailman väestön kokonaismäärä kasvaa, vaikka tietyillä alueilla väestö vähenee, samalla maahanmuutto ja pakolaisten määrä lisääntyvät ja kaupungistuminen jatkuu
 • Ihmisten elinikä nousee, ikääntyneen väestön osuus kasvaa ja huoltosuhde heikkenee
 • Vaurastumisen kehitys heikentyy ja väestön taloudellinen
  eriarvoisuus kasvaa

Vastauksemme:

 • Keskitymme valituille markkinoille ja erottaudumme niillä paikallisuudella, mutta vahvistamme samalla kykyä toimia tehokkaana ja uskottavana kansainvälisenä toimijana
 • Seuraamme globaaleja trendejä ja muutoksia sekä vastaamme niihin ketterillä toimintamalleilla ja
  tuotekehityksellä
 • Varmistamme materiaalien hintojen ja saatavuuden ennakoitavuutta
 • Kehitämme riskienhallintaa ja skenaariotyötä sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamista kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden
 • Kehitämme valmiuksia monimuotoisemman ja heterogeenisemman työvoiman johtamiseen

Muutokset kuluttajakäyttäytymisessä

Vaikutukset:

 • Luonnollisuus, terveellisyys, yksilöllisyys, vastuullisuus ja tuotteen alkuperä korostuvat valinnoissa
 • Tuotteiden elinikä lyhenee, kun trendit globalisoituvat ja
  leviävät nopeammin
 • Kuluttajaryhmät polarisoituvat, kuluttaminen personoituu ja arvopohjaistuu, myös laatu- ja hintatietoisuus jakavat kuluttajia
 • Yhden hengen kotitaloudet lisääntyvät
 • Hybridiostaminen kasvaa, jolloin fyysisen ja digitaalisen ostamisen suhde muuttuu korostaen ostamisen helppoutta ja nopeutta ja lisäten mahdollisuuksia verkkokaupassa
 • Ostopäätökset perustuvat yhä enemmän vertaisarviointeihin ja suositteluihin
 • Kuluttajien ostovoimaa ja -käyttäytymistä vähentää inflaation aiheuttama käytettävissä olevien varojen lasku

Vastauksemme:

 • Lisäämme kuluttajaymmärrystä sekä kehitämme markkinointia, myyntiä ja brändejä tunnettavuutta, ostokäyttäytymistä ja ostosuositteluja tukevasti
 • Panostamme tuoteinnovaatioihin ja uusiin tuotesegmentteihin sekä huomioimme trendit mauissa, raaka-aineissa ja pakkauksissa
 • Kiinnitämme huomiota ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
 • Huomioimme uusien kuluttajaryhmien ja pakkauskokojen luomat mahdollisuudet
 • Kehitämme monikanavaista myyntiä hybridiostamista tukevasti
 • Kehitämme uusia tuote- ja palvelukonsepteja sekä tuotetiedon saatavuutta
 • Kehitämme tuotanto- ja logistiikkaprosessin hallintaa säilyttääksemme tehokkuuden tuotemäärien kasvaessa polarisoitumisen ja yksiköllisyyden vuoksi