Accessibility tools

Sulje

Megatrendit

Maailmanlaajuiset muutokset muokkaavat pitkällä aikavälillä toimintaympäristöämme. Huomioimme Olvi-konsernin liiketoimintaan vaikuttavien megatrendien tuomat
haasteet ja mahdollisuudet. Strategiamme ja vastuullisen liiketoimintatapamme kautta luomme tulevaisuutta tämän päivän valinnoilla. Megatrendit ovat huomioitu myös vastuullisuustyömme painopisteissä.

  Kestävä kehitys ja vastuulliset toimintatavat

Vaikutukset:

 • Odotukset vastuullisuudelle syvenevät ja sen merkitys kasvaa
 • Sidosryhmämme odottavat läpinäkyvyyttä, luotettavuutta ja turvallisuutta läpi arvoketjun; vastuullinen liiketoimintamalli on tulevan menestyksen edellytys
 • Kuluttajia kiinnostaa erityisesti tuotteiden hiilijalanjälki
 • Sääntely ja raportointivelvollisuudet lisääntyvät, vastuullisuusarvioiden merkitys kasvaa
 • Luonnonvarojen niukkuus edellyttää resurssitehokkuutta ja ilmastonmuutokseen
  sopeutumista, kiertotaloudesta tulee välttämättömyys
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät selvemmin; ilmasto lämpenee, luontokato
  kiihtyy ja äärimmäiset sääolosuhteet yleistyvät
 • Vastuullisten teknologioiden kehitys etenee

Vastauksemme:

 • Teemme vaikuttavaa vastuullisuustyötä kehittämällä toimintaamme ja koko arvoketjuamme kestävän kehityksen mukaisesti yhdessä kumppaneidemme kanssa
 • Huomioimme odotukset tuotteissamme, toiminnassamme ja viestinnässämme
 • Arvioimme oman toiminnan ympäristövaikutuksia ja vähennämme päästöjä
 • Varmistamme materiaalien kierrätettävyyden ja lisäämme kiertotalouden hyödyntämistä
  niissä
 • Investoimme ympäristöystävälliseen tuotantoteknologiaan ja panostamme toimintamme läpinäkyvyyteen
 • Arvioimme ilmastonmuutoksen vaikutuksia toimintaamme riskien ja mahdollisuuksien
  kautta. Vähennämme omalta osaltamme ympäristökriisiä ja osallistumme ekologiseen
  jälleenrakennukseen
 • Edistämme paikallista elinvoimaisuutta

  Digitalisaatio

Vaikutukset:

 • Tiedon ja datan määrä kasvaa luoden datataloutta
 • Automaatio, robotiikka ja tekoäly haastavat tapaa toimia ja lisäävät tehokkuutta
 • Digitalisaatio nopeuttaa teknologian muutosta ja haastaa toimintamalleja
 • Teknologiasta ja datasta tulee osa arkeamme
 • Digitalisaatio ja sosiaalinen media näkyvät kuluttaja- ja asiakaskäyttäytymisessä;
  helppous, läpinäkyvyys ja nopeus korostuvat
 • Fyysinen ja virtuaalinen maailma lähentyvät ja digitaaliset alustat lisääntyvät läpi arvoketjun
 • Jatkuvan osaamisen kehittämisen tarve korostuu

Vastauksemme:

 • Digitalisaatio on osa strategiaamme, jolla varmistamme tulevaisuuden kilpailukyvyn ja
  muutoskyvykkyyden
 • Panostamme datan hallintaan ja hyödyntämiseen sekä ennakoivaan tiedolla johtamiseen
 • Hyödynnämme eri kanavia ja vuorovaikutteisuutta kuluttajaviestinnässä sekä paremman asiakaskokemuksen luomisessa
 • Varmistamme henkilöstön osaamisen ja integroimme digitaalisuuden osaksi työtämme

  Globalisaatio ja muutokset maailmantaloudessa

Vaikutukset:

 • Globaalit, nopeat muutokset vaikuttavat paikallisiin toimintaedellytyksiin
 • Geopoliittiset jännitteet lisääntyvät
 • Pitkät alihankintaketjut ovat haavoittuvia
 • Trendit ja tuoteideat leviävät nopeasti; markkinat yhdentyvät
 • Kansainväliset suuryritykset vahvistuvat ja paikalliset toimijat ovat haastajia
 • Pandemiat ja epidemiat yleistyvät

Vastauksemme:

 • Keskitymme valituille markkinoille ja erottaudumme niillä paikallisuudella, mutta vahvistamme samalla kykyä toimia tehokkaana ja uskottavana kansainvälisenä toimijana
 • Seuraamme globaaleja trendejä ja muutoksia sekä vastaamme niihin ketterällä tuotekehityksellä
 • Varmistamme materiaalien hintojen ja saatavuuden ennakoitavuutta
 • Kehitämme riskienhallintaa sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamista koronapandemian ja
  Ukrainan sodan oppien mukaisesti

  Muutokset väestörakenteessa

Vaikutukset:

 • Kaupungistuminen jatkuu
 • Yhden hengen kotitaloudet lisääntyvät
 • Maailman väestön määrä kasvaa; maahanmuutto ja pakolaisten määrä lisääntyvät
 • Tietyillä markkina-alueilla väestö vähenee
 • Ihmisten elinikä nousee, ikääntyneen väestön osuus kasvaa ja huoltosuhde heikkenee
 • Mielenterveysongelmat lisääntyvät
 • Vaurauden kasvamisen edellytykset heikentyvät ja eriarvoisuus kasvaa

Vastauksemme:

 • Huomioimme uusien kuluttajaryhmien ja pakkauskokojen luomat mahdollisuudet
 • Kehitämme uusia tuote- ja palvelukonsepteja
 • Väestön väheneminen ja monimuotoisuuden lisääntyminen haastavat työnantajaa; työvoiman saatavuus ja reilu johtaminen korostuvat
 • Huomio kiinnittyy ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Muutokset kuluttajakäyttäytymisessä

Vaikutukset:

 • Luonnollisuus, terveellisyys, yksilöllisyys, vastuullisuus ja tuotteen alkuperä korostuvat valinnoissa
 • Kuluttajaryhmät polarisoituvat, kuluttaminen personoituu ja arvopohjaistuu, myös laatu- ja hintatietoisuus jakavat kuluttajia
 • Hybridiostaminen kasvaa, jolloin fyysisen ja digitaalisen ostamisen suhde muuttuu korostaen  ostamisen helppoutta ja nopeutta
 • Ostopäätökset perustuvat yhä enemmän vertaisarviointeihin ja suositteluihin
 • Kuluttajien ostovoimaa ja -käyttäytymistä vähentää inflaation aiheuttama käytettävissä olevien varojen lasku

Vastauksemme:

 • Lisäämme kuluttajaymmärrystä sekä kehitämme markkinointia, myyntiä ja brändi-identiteettiä ostokäyttäytymistä tukevaksi
 • Panostamme tuoteinnovaatioihin ja uusiin tuotesegmentteihin sekä huomioimme trendit mauissa, raaka-aineissa ja pakkauksissa
 • Tuotteiden elinikä lyhenee, kun trendit globalisoituvat ja leviävät nopeammin
 • Tuotemäärät kasvavat polarisoitumisen ja yksilöllisyyden kautta
 • Tuotanto- ja logistiikkaprosessin tehokkuuden hallinnan merkitys kasvaa
 • Vahvistamme brändiemme tunnettavuutta ja haluttavuutta ostosuosittelujen lisäämiseksi