Accessibility tools

Sulje

Riskit ja riskienhallinta

Liiketoiminnan riskit ja niiden hallinta

Riskien hallinta

Riskienhallinta on osa Olvi-konsernin jokapäiväistä johtamista ja toimintaa. Tavoitteenamme on varmistaa strategian toteutuminen sekä turvata taloudellinen kehitys ja liiketoiminnan jatkuvuus. Olvi-konsernilla on riskienhallintapolitiikka ja sitä täsmentävä riskienhallintaohje. Näiden avulla määritellään konsernissa riskienhallinnan tarkoitusta, sisältöä, hallinnointimallia ja rooleja sekä ohjeistetaan vuosikellon mukaisesti käytännön prosessia.

Riskienhallinnan tavoitteena on kehittää organisaation riskitietoisuutta ja proaktiivista  riskienhallintatapaa, lisätä mahdollisuuksia ja vähentää uhkia liiketoimintahyötyjen  saavuttamiseksi, varmistaa riittävä riskienhallintatoimintamalli läpi organisaation sekä hallita riskejä integroituna osana liiketoimintoja, suunnittelua ja päätöksentekoa.

Geopoliittinen tilanne
Geopoliittinen tilanne on vaikuttanut Olvin toimintaympäristöön. Ukrainan sota on lisännyt merkittävästi liiketoiminnan riskejä. Koronapandemia aiheutti saatavuusongelmia sekä raaka-aineissa että pakkausmateriaaleissa ja Ukrainan sota vaikeutti entisestään materiaalien hankintaa. Pakkausmateriaalien hinnat jatkoivat koronapandemian aikana alkanutta nousua vuoden 2023 aikana. Raaka-aineiden hinnat, varsinkin ohramallas, sokeri sekä hiilidioksidi, ovat historiallisesti korkealla tasolla. Hintojen ja saatavuuden epävarmuus on jatkunut markkinoilla niin sodan kuin ilmastonmuutoksen aiheuttamien sääilmiöiden vuoksi. Energian hinnan suuret vaihtelut jatkuvat edelleen. Logistiikkakustannukset ovat jääneet korkealle tasolle polttoaineiden hintojen nousun vuoksi. Olvi vastaa kustannusten nousuun parantamalla toiminnan tuottavuutta sekä tarkastelemalla myyntihintojen riittävyyttä kannattavuuden säilyttämiseksi.
Aseelliset iskut Punaisellamerellä ovat vaikuttaneet rahtireitteihin Aasiasta Eurooppaan. Pitenevien rahtireittien ja Punaisenmeren levottomuuksien vuoksi rahtien hinnat, konttien ja rahtilaivojen riittävyys sekä pitenevät toimitusajat voivat nostaa materiaalien ja rahtien hintoja sekä aiheuttaa saatavuushaasteita lähikuukausien aikana.

Kuluttajakäyttäytyminen
Kuluttajahinnat ovat nousseet nopeasti erityisesti Euroopassa. Yleinen kustannusinflaatio heikentää edelleen kuluttajien ostovoimaa ja vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen. Tämä muutos näkyy jo kulutuksen siirtymisenä edullisempiin tuotevaihtoehtoihin, lisäksi kulutus voi kokonaisuudessaan laskea ja premiumisaatiotrendi pysähtyä. Olvi-konserni vastaa muutokseen kehittämällä tuoteportfoliota kulutuskysyntää vastaavasti ja huolehtimalla markkinaosuuksien ylläpitämisestä ja vahvistamisesta.

Valko-Venäjän toimintaympäristö
Huomattavaa epävarmuutta liittyy Valko-Venäjän liiketoimintoihin kohdistuen valuuttakurssin heikentymiseen, toimintaympäristön ja paikallisen lainsäädännön ennakoimattomuuteen, kauppapakotteisiin ja länsimaihin suuntautuvan rahaliikenteen toimivuuteen. Olvin paikalliseen tytäryhtiöön kohdistettiin Valko-Venäjän valtion valvontakomitean erityistarkastus. Tarkastuksesta seurasi merkittävä sakko, joka heikensi paikallisia kassavaroja toisella vuosineljänneksellä merkittävästi. Olvin tytäryhtiö toimii Valko-Venäjällä omalla kassavirtarahoituksella. Rahavarat olivat katsauskauden lopussa 7,1 miljoonaa euroa. Valko-Venäjällä ulkomaalaisomisteisten yhtiöiden myynnin estävään lainsäädäntöön tehdyistä muutoksista huolimatta, Olvin tytäryhtiön osakkeita koskeva myyntikielto pysyy voimassa, eikä Olvilla ole tällä hetkellä lupaa osakkeiden myyntiin.

Muut ajankohtaiset riskit
Suomen poliittisten lakkojen jatkuessa Olville voi aiheutua merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Nämä taloudelliset riskit liittyvät erityisesti tuotannon ja toimitusketjun toimivuuteen sekä asiakkaiden kykyyn toimia.

Kyberturvallisuusuhat ovat kasvaneet muun muassa maailmanlaajuisen geopoliittisen tilanteen kärjistymisen vuoksi. Olvi-konsernissa kasvaneisiin tietoturvauhkiin on varauduttu monenlaisilla tavoilla. Henkilöstön koulutusta järjestetään, uhkista tiedotetaan säännöllisesti ja perehdytyksessä kyberturvallisuusohjeet käydään läpi. Olvin tietojärjestelmiä suojataan säännöllisillä päivityksillä, varmistuksilla, palomuureilla, haittaohjelmien torjuntaohjelmilla, sisällönsuodattimilla ja uhkien tunnistusohjelmilla. Näiden kyberturvallisuusohjelmien havaintoja hallinnoidaan 24/7/365 SOC-tietoturvapalvelulla. Vuonna 2024 keskitymme tietoturvan osalta muun muassa palautumissuunnitelman päivittämiseen, varmistusratkaisun ja palomuurien uusimiseen sekä loppukäyttäjien koulutuksen parantamiseen.

Toimintaan liittyy useita vastuullisuuteen liittyviä riskejä, joiden tunnistaminen, arviointi ja varautuminen on noussut merkittäväksi osaksi riskienhallintaa. Olemme tunnistaneet näitä osana strategisia, liiketoiminnallisia, taloudellisia ja compliance-riskejä. Vastuullisuusriskejä kartoitetaan useiden eri riskikartoitusten yhteydessä, kuten ihmisoikeus- ja ilmastonmuutosarvioinnissa.

Varautuminen
Olvi-konsernissa on tehty useita skenaarioita liiketoimintaympäristön kehitykseen liittyen ja valmistauduttu vastaamaan muuttuviin tilanteisiin. Yhtiö on varautunut tuotannollisiin häiriöihin ja laatinut jatkuvuussuunnitelmia muun muassa henkilöstön, raaka-aineiden ja energian saatavuuteen liittyen. Yhtiö on tehnyt investointeja energian saannin turvaamiseksi ja varmistanut raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hankintaa. Erityisesti huomiota on kiinnitetty riskiarvioiden mukaisiin riskienhallintasuunnitelmien riittävyyteen sekä uusien riskien arviointitapojen käyttöönottoon muun muassa tieto- ja vastuullisuusriskien osalta. Valko-Venäjän toimintojen eriyttämistä konsernista on tehty määrätietoisesti ja skenaarioiden perusteella valmistauduttu yllä mainittuihin epävarmuuksiin.

Tarkempi kuvaus normaaleista liiketoimintaan liittyvistä riskeistä on nähtävillä Olvi-konsernin toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internetsivujen osiossa Sijoittajille/hallinto/hallinnointiperiaatteet.