Accessibility tools

Sulje

Ympäristöprojektit hiilineutraaliuden tukena

Olvi on vähentänyt kasvihuonepäästöjään pitkäjänteisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhtiön Iisalmen panimosta tuli hiilineutraali vuonna 2023.  

Käytännössä panimon hiilineutraalius tarkoittaa noin 5 500 t CO2e vältettyjä ilmastopäästöjä vuosittain. Tähän Olvi on päässyt mm. käyttämällä tuotteiden valmistuksessa vain uusiutuvaa energiaa sekä parantamalla energiatehokkuuttaan. Pientä osaa päästöistä – panimon biovoimalan tuottamaa 320 t CO2e – ei voida estää tai poistaa. Nämä päästöt kumotakseen Olvi rahoittaa kahta sertifioitua ja tarkkaan valvottua ulkomaista ympäristöprojektia. Esimerkiksi Suomessa toteutettavat metsitysprojektit eivät sovi yhtiön hiilineutraaliuden saavuttamisen tueksi, koska metsien tuottama päästövähenemä lasketaan mukaan jo kansalliseen päästövähenemään.

 

Ympäristöprojekteilla kumotaan panimon päästöjä 

Biovoimalan päästöjä kumoamalla Olvi torjuu ilmastoa lämmittävien päästöjensä haittoja. 

Toinen Olvin rahoittamista ympäristöprojekteista on biokaasuntuotantolaitos Thaimaan Ratchaburissa, missä prosessijätevedestä vapautuva biokaasu otetaan talteen ja hyödynnetään energiana. Toinen projekteista sijoittuu Bolivian Riberaltaan, missä puujätteestä valmistetaan pitkäaikaisena hiilivarastona toimivaa biohiiltä. Paikalliset viljelijät voivat käyttää biohiiltä maatalousmaan kuntoa ja viljavuutta edistävänä maanparannusaineena. 

Bolivian ja Thaimaan projektit valikoituivat tukemaan Olvin hiilineutraaliutta, koska niiden teemat linkittyvät yhtiön toimintaan. Koko Olvi Groupin tuotanto on riippuvaista runsaasta laadukkaan veden saannista sekä elinvoimaisesta maataloustuotannosta. Maatalouden alkutuotanto aiheuttaa myös merkittävän osan konsernin epäsuorista ympäristövaikutuksista. 

Meille oli päästöjenkumoamishankkeita etsiessämme tärkeää, että projektit tukevat ilmastovaikutusten hillinnän lisäksi kestävää vedenkäyttöä tai maatalousympäristön biologista hyvinvointia, tuottavuutta ja monimuotoisuutta. Thaimaan ja Bolivian ympäristöprojektit sopivat tähän tarkoitukseen erinomaisesti, kertoo Olvin vastuullisuuspäällikkö Sari Lähteinen. 

Olvi lähti mukaan ympäristöprojekteihin loppuvuodesta 2023. 

 

Bolivian biohiiliprojekti 

  • Olvin tukema Bolivian hanke on erityinen siinä mielessä, että siinä hiiltä poistetaan kierrosta sitomalla se pitkäaikaisesti biohiileen.  
  • Biohiiltä valmistetaan paikallisen puuteollisuuden jätepuumateriaalista korkeassa lämpötilassa, jolloin hiili sitoutuu stabiilissa muodossa huokoiseksi rakenteeksi.  
  • Biohiili lahjoitetaan maanparannusaineeksi paikalliselle väestölle. Maaperässä biohiili parantaa maan veden- ja ravinteiden pidätyskykyä, lisää mikrobitoimintaa ja sitä kautta muun muassa maaperän hiilivarastoa, tasapainottaa pH:ta sekä sitoo raskasmetalleja ja muita haitta-aineita. Tämä edistää yhteisöjen maatalouden tuottavuutta, vähentää ympäristöä kuormittavien lannoitteiden tarvetta sekä säästää ympäröiviä metsiä maankäytön muutoksilta. 
  • Jätebiomassojen käyttö biohiilen valmistukseen vähentää myös jäteaineksen hallitsematonta polttoa, mikä puolestaan pienentää metsäpalojen riskiä ja palamisesta aiheutuvia päästöjä. Biohiililaitos myös edistää paikallista työllisyyttä.  

 

Thaimaan jätevesi– ja biokaasuprojekti 

  • Thaimaan Ratchaburiin sijoittuvassa projektissa tärkkelyksen valmistuksessa syntyvä jätevesi ohjataan biokaasunkeräysjärjestelmään perinteisten avoimien altaiden sijaan. Kaasun talteenotolla estetään jäteveden aiheuttamia ilmastopäästöjä, sillä avoimista altaista vapautuu ilmakehään runsaasti muun muassa metaania.  
  • Samalla tuotetaan bioenergiaa tärkkelystuotannon omaan energiantarpeeseen, fossiilisia energialähteitä korvaten.  
  • Hankkeella on positiivisia vaikutuksia myös paikallisyhteisöön, sillä jäteveden käsittely parantaa veden laatua ja luo työllisyyttä. Lisäksi fossiilienergian korvaaminen uusiutuvalla energialla parantaa ilmanlaatua.  

 

Lue lisää Olvin vastuullisuustyöstä täältä.