Accessibility tools

Sulje

VASTUULLISUUSRISKIENHALLINTA

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen sekä turvata konsernin taloudellinen kehitys ja liiketoiminnan jatkuvuus. Ennakoivasti toimiminen on yksi riskienhallinnan tehtävistä. Lisäksi tehtävänä on luoda toiminnalle olosuhteet, joissa liiketoimintaan kohdistuvia riskejä hallitaan kokonaisvaltaisesti kaikissa konserniyhtiöissä ja organisaation kaikilla tasoilla.

Hallitus vastaa Olvi-konsernin riskienhallinnasta sekä liiketoimintojen sisäisestä valvonnasta. Tarkastusvaliokunta arvioi riskienhallinnan riittävyyttä, asianmukaisuutta ja tehokkuutta sekä keskeisiä riskialueita. Operatiivinen johto on vastuussa riskienhallintaperiaatteiden määrittämisestä ja käyttöönotosta konsernirakenteen mukaisesti.

Toimintaamme liittyy useita vastuullisuuteen liittyviä riskejä. Olemme tunnistaneet näitä osana strategisia, liiketoiminnallisia, taloudellisia ja compliance-riskejä. Vastuullisuusriskit kartoitetaan riskikartoitusten yhteydessä.

Vuonna 2022 teimme ensimmäistä kertaa uuden mallin mukaisen ilmastoriskien arvioinnin konsernissa. Arvioinnissa hyödynnettiin TCFD-raportointikehystä (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Tunnistimme myös ilmastonmuutoksen mahdollisuuksia, eli sen mahdollisia myönteisiä vaikutuksia. Vuonna 2023 keskitymme erityisesti konsernin ihmisoikeusriskien arvioinnin kehittämiseen.

Lue lisää vuoden 2022 vastuullisuusraportista