Accessibility tools

Sulje

Palkkiot

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Olvi Oyj:n hallituksen palkkioista päättää Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous.

Hallituksen jäsenille maksetaan kiinteä kuukausipalkkio sekä kokouspalkkio. Palkkion suuruus vaihtelee roolin mukaan. Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkio valiokuntatyöstä.  Hallituksen jäsenten palkkiot suoritetaan rahana.

Hallituksen jäsenille voidaan korvata hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset, kuten matkakustannukset yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen vahvistamat palkkiot hallitustyöskentelystä vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka:

Kuukausipalkkio:
Hallituksen puheenjohtaja6 500 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja3 750 euroa
Hallituksen jäsen3 000 euroa

 

Kokouspalkkio:
Hallituksen puheenjohtaja950 euroa
Hallituksen jäsen650 euroa

Toimitusjohtajan palkitseminen

Olvi Oyj:n hallitus valmistelee ja vahvistaa toimitusjohtajan palkan, luontoisedut (kokonaispalkka), lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot sekä pitkän aikavälin osakepohjaiset kannustinjärjestelmät yhtiökokoukselle esitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan puitteissa.

Toimitusjohtajalle ei makseta erillistä korvausta toimimisesta johtoryhmässä tai konsernin muissa sisäisissä johtoelimissä.

Toimitusjohtajan vuosittainen peruspalkka on 360 430 euroa. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän perusteella maksettavan palkkion enimmäismäärä on 70 prosenttia perusvuosiansiosta. Toimitusjohtaja kuuluu konsernin avainhenkilöiden suoriteperusteiseen osakekannustinjärjestelmään ja lisäksi toimitusjohtajalla on suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suoriteperusteinen kannustinjärjestelmäAnsaintajaksoAnsaintakriteeritAnsaittavissa olevien osakkeiden yläraja (lkm.)*
LTI 2023 - 20251/2023 - 12/2025liiketulos, alkoholittomien tuotteiden myynnin kasvu,
CO2 -päästöjen väheneminen
3 600
LTI 2024 - 20261/2024 - 12/2026liiketulos, alkoholittomien tuotteiden myynnin kasvu,
CO2 -päästöjen väheneminen
5 750

Suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmäAnsaintajaksoAnsaintakriteeritAnsaittavissa olevien osakkeiden yläraja (lkm.)*
MS 2023 - 202512/2023 - 1/2025oma sijoitus ja omistaminen, TSR 1000

*Ansaittavissa oleva Olvi Oyj:n A-osakkeiden netto enimmäismäärä, jonka lisäksi yhtiö suorittaa rahaosuuden kattamaan osakepalkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Tarkempia tietoja Olvi Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta  on  esitetty palkitsemispolitiikassa sekä palkitsemisraportissa, joka julkaistaan vuosikertomuksen liitteenä.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Tammikuusta 2024 alkaen Olvi-konsernille on perustettu ja nimitetty konsernin johtoryhmä. Osa konsernin johtoryhmän jäsenistä on myös Olvi Oyj:n johtoryhmän jäseniä.  Näiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisessa noudatetaan konsernin johtoryhmän palkitsemiseen hyväksyttyjä käytäntöjä.

Johdon kokonaispalkitsemisen rakenne koostuu kiinteästä palkitsemisesta, joka koostuu peruspalkasta ja luontoiseduista (vapaa autoetu ja matkapuhelinetu) sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista.

Kiinteä palkitseminen

Hallitus päättää muun ylimmän johdon palvelussuhteen ehdoista toimitusjohtajan ehdotuksesta. Yhtiön johtoon kuuluville ei makseta erillistä korvausta toimimisesta johtoryhmässä tai konsernin muissa sisäisissä johtoelimissä.

Lyhyen aikavälin kannustimet (STI)

Lyhyen aikavälin kannustimet ovat tulospalkkiojärjestelmiä, joiden seurantajaksona on enintään yksi tilikausi. Kannustimien määräytymisperusteista päättää hallitus. Lyhyen aikavälin palkitsemisen tavoitteena on kannustaa ja palkita lyhytaikaisen liiketoimintastrategian toteuttamisesta ja operatiivisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Tulospalkkion mahdollinen enimmäismäärä on konsernin johtoryhmän jäsenillä 50 prosenttia ja Olvi Oyj:n johtoryhmän jäsenillä 40 prosenttia peruskuukausiansion perusteella määräytyvästä vuosiansiosta. Tulospalkkio perustuu kyseiselle seurantajaksolle hallituksen asettamien liiketulos ja liiketoiminnan kehittämistavoitteiden saavuttamiseen.

Pitkän aikavälin kannustimet (LTI)

Pitkän aikavälin palkitsemisen tavoitteena on omistaja-arvon lisääminen, kilpailukyvyn kasvattaminen, strategisten tavoitteiden ja kestävän pitkäaikaisen kasvun saavuttaminen sekä toimivan johdon ja avainhenkilöiden sitouttaminen.

Osakepohjaisissa kannustinjärjestelmissä on vähintään kahden vuoden ansaintajakso. Ansaintajakson päättyessä ja tilinpäätöksen yhteydessä arvioidaan, miten suorituskriteerit ovat toteutuneet ja mahdollinen maksettava palkkio riippuu onnistumisesta näissä asetetuissa tavoitteissa.

Olvi Oyj:n johtoryhmän palkat ja palkkiot tilikaudelta 2023

Peruspalkka885 989 euroa
Luontaisedut24 134 euroa
Lyhyen aikavälin kannustimet (STI)128 549 euroa
Pitkän aikavälin kannustimet (LTI)239 389 euroa
Yhteensä1 278 061 euroa

 

Olvi Oyj:n johtoryhmän pitkän aikavälin osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suoriteperusteinen kannustinjärjestelmäAnsaintajaksoAnsaintakriteeritAnsaittavissa olevien osakkeiden yläraja (lkm)*
LTI 2022 - 20241/2022 - 12/2024liiketulos, alkoholittomien tuotteiden myynnin kasvu,CO2-päästöjen väheneminen3 600
LTI 2023 - 20251/2023 - 12/2025liiketulos, alkoholittomien tuotteiden myynnin kasvu,CO2-päästöjen väheneminen3 600
LTI 2024 - 20261/2024 - 12/2026liiketulos, alkoholittomien tuotteiden myynnin kasvu,CO2-päästöjen väheneminen3 190

*Ansaittavissa oleva Olvi Oyj:n A-osakkeiden netto enimmäismäärä, jonka lisäksi yhtiö suorittaa rahaosuuden kattamaan osakepalkkiosta aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja

 

Konsernin johtoryhmän pitkän aikavälin osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suoriteperusteinen kannustinjärjestelmäAnsaintajaksoAnsaintakriteeritAnsaittavissa olevien osakkeiden yläraja (lkm.)*
LTI 2024 - 20261/2024 - 12/2026liiketulos, alkoholittomien tuotteiden liikevaihdon kasvu, CO2 -päästöjen väheneminen10 000

*Ansaittavissa oleva Olvi Oyj:n A-osakkeiden netto enimmäismäärä, jonka lisäksi yhtiö suorittaa rahaosuuden kattamaan osakepalkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja

Palkkiot maksetaan kerralla ansaintakauden päättymisen jälkeen. Palkkion saaminen on sidottu  työsuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet kannustinjärjestelmien perusteella nettopalkkiona saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen edellisen vuoden vuosipalkastaan. Tämä yhtiön osakkeiden määrä on omistettava niin kauan kuin hänen jäsenyytensä johtoryhmässä jatkuu.

Tarkempi kuvaus voimassa olevista kannustinjärjestelmistä on luettavissa taloudellisista tiedotteista.

Eläkejärjestelyt

Johtoryhmän jäsenten eläke määräytyy voimassa olevan lainsäädännön mukaan. He kuuluvat suomalaiseen TyEL-eläkejärjestelmään. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä 63–68-vuotiaana, jolloin eläke määräytyy kasvavan prosentin mukaan. Yhtiön eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia.

Irtisanomis- ja irtisanoutumisehdot

Muun johtoryhmän irtisanomis- ja irtisanoutumisehdot määräytyvät yhtiössä noudatettavan työehtosopimuksen mukaisesti. Yhtiöllä ei ole käytössä erorahasopimusta.