Accessibility tools

Sulje

Palkkiot

Olvi Oyj:n hallituksen palkkioista päättää Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous.

Olvi Oyj:n hallitus valmistelee ja vahvistaa toimitusjohtajan palkan, luontoisedut (kokonaispalkka), lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot sekä pitkän aikavälin osakepohjaiset kannustinjärjestelmät yhtiökokoukselle esitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan puitteissa.

Olvi Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkkio on raportoitu vuodesta 2020 alkaen palkitsemisraportissa, joka julkaistaan vuosikertomuksen liitteenä.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Johdon kokonaispalkitsemisen rakenne koostuu kiinteästä palkitsemisesta, joka koostuu peruspalkasta ja luontoiseduista (vapaa autoetu ja matkapuhelinetu), lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista.

Kiinteä palkitseminen

Hallitus päättää muun ylimmän johdon palvelussuhteen ehdoista toimitusjohtajan ehdotuksesta. Yhtiön johtoon kuuluville ei makseta erillistä korvausta toimimisesta johtoryhmässä tai konsernin muissa sisäisissä johtoelimissä.

Lyhyen aikavälin kannustimet (STI)

Lyhyen aikavälin kannustimet ovat tulospalkkiojärjestelmiä, joiden seurantajaksona on enintään yksi tilikausi. Kannustimien määräytymisperusteista päättää hallitus. Lyhyen aikavälin palkitsemisen tavoitteena on kannustaa ja palkita lyhytaikaisen liiketoimintastrategian toteuttamista ja operatiivisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

Tulospalkkion mahdollinen enimmäismäärä on johtoryhmän jäsenillä 40 prosenttia peruskuukausiansion perusteella määräytyvästä vuosiansiosta ja sen perustuu kyseiselle seurantajaksolle hallituksen asettamien liikevoitto- ja liiketoiminnan kehittämistavoitteiden saavuttamiseen.

Pitkän aikavälin kannustimet (LTI)

Pitkän aikavälin palkitsemisen tavoitteena on omistaja-arvon lisääminen, kilpailukyvyn kasvattaminen, kannattavan kasvun ja suhteellisen kannattavuuden tukeminen sekä toimivan johdon ja avainhenkilöiden sitouttaminen.

Osakepohjaisissa kannustinjärjestelmissä on vähintään kahden vuoden ansaintajakso. Ansaintajakson päättyessä arvioidaan miten suorituskriteerit ovat toteutuneet ja mahdollinen maksettava palkkio riippuu onnistumisesta näissä asetetuissa tavoitteissa.

Lisäosakejärjestelmässä 2021—2022 on yksi sitouttamisjakso, tilikaudet 2021–2022. Järjestelmässä johtoryhmän jäsenellä on mahdollista saada lisäosakkeita sijoittamalla henkilökohtaisesti Yhtiön osakkeisiin. Palkkiona hänellä on mahdollisuus saada yksi osake kutakin hankkimaansa osaketta kohden. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Johtoryhmällä palkkion enimmäismäärä on 1800 osaketta sekä rahaosuus kattamaan osakepalkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkion saaminen on sidottu työsuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2021-2024 on kolme ansaintajaksoa (tilikaudet 2021-2022, tilikaudet 2021-2023 ja tiikaudet 2022-2024). Ansaintajaksoilla 2021-2022 ja 2021-2023 palkkiot perustuvat kumulatiiviseen euromääräiseen liikevoittoon ja alkoholittomien tuotteiden myyntivolyymin kasvuun. Ansaintajaksolla 2022-2024 palkkiot perustuvat kumulatiiviseen euromääräiseen liikevoittoon, alkoholittomien tuotteiden myyntivolyymin kasvuun ja koko arvoketjun CO2 päästöjen vähentämiseen.

Tavoitteiden toteutuessa täysimääräisinä johtoryhmällä on mahdollisuus saada palkkiona ansaintajaksolta 2021–2022 2 100 osaketta,  ansaintajaksolta 2021–2023 3 900 osaketta ja ansaintajaksolla 2022 – 2024 3600 osaketta sekä rahaosuuden kattamaan osakepalkkiosta aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja. Palkkiot maksetaan kerralla ansaintakauden päättymisen jälkeen. Palkkion saaminen on sidottu  työsuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet uusien vuonna 2021 alkaneiden kannustinjärjestelmien perusteella nettopalkkiona saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen edellisen vuoden vuosipalkastaan. Tämä Yhtiön osakkeiden määrä on omistettava niin kauan kuin hänen jäsenyytensä johtoryhmässä jatkuu.

Tarkempi kuvaus voimassa olevista kannustinjärjestelmistä on luettavissa taloudellisista tiedotteista.

Eläkejärjestelyt

Johtoryhmän jäsenten eläke määräytyy voimassa olevan lainsäädännön mukaan. He kuuluvat suomalaiseen TyEL-eläkejärjestelmään. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä 63–68-vuotiaana, jolloin eläke määräytyy kasvavan prosentin mukaan. Yhtiön eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia.

Irtisanomis- ja irtisanoutumisehdot

Muun johtoryhmän irtisanomis- ja irtisanoutumisehdot määräytyvät yhtiössä noudatettavan työehtosopimuksen mukaisesti. Yhtiöllä ei ole käytössä erorahasopimusta.

Johdon palkkiot tilikaudella 2022
Peruspalkka764 395 €
Luontoisedut7 055 €
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät292 575 €
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät-
Yhteensä1 064 025 €