Accessibility tools

Sulje

Palkkiot

Olvi Oyj:n hallituksen palkkioista päättää Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous.

Olvi Oyj:n hallitus valmistelee ja vahvistaa toimitusjohtajan palkan, luontoisedut (kokonaispalkka), lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot sekä pitkän aikavälin osakepohjaiset kannustinjärjestelmät yhtiökokoukselle esitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan puitteissa.

Olvi Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkkio on raportoitu vuodesta 2020 alkaen palkitsemisraportissa, joka julkaistaan vuosikertomuksen liitteenä.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Johdon kokonaispalkitsemisen rakenne koostuu kiinteästä palkitsemisesta, joka koostuu peruspalkasta ja luontoiseduista (vapaa autoetu ja matkapuhelinetu), lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista.

Kiinteä palkitseminen

Hallitus päättää muun ylimmän johdon palvelussuhteen ehdoista toimitusjohtajan ehdotuksesta. Yhtiön johtoon kuuluville ei makseta erillistä korvausta toimimisesta johtoryhmässä tai konsernin muissa sisäisissä johtoelimissä.

Lyhyen aikavälin kannustimet (STI)

Lyhyen aikavälin kannustimet ovat tulospalkkiojärjestelmiä, joiden seurantajaksona on enintään yksi tilikausi. Kannustimien määräytymisperusteista päättää hallitus. Lyhyen aikavälin palkitsemisen tavoitteena on kannustaa ja palkita lyhytaikaisen liiketoimintastrategian toteuttamista ja operatiivisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

Tulospalkkion mahdollinen enimmäismäärä vuodelta 2021 on johtoryhmän jäsenillä 40 prosenttia peruskuukausiansion perusteella määräytyvästä vuosiansiosta.

Pitkän aikavälin kannustimet (LTI)

Pitkän aikavälin palkitsemisen tavoitteena on omistaja-arvon lisääminen, kilpailukyvyn kasvattaminen, kannattavan kasvun ja suhteellisen kannattavuuden tukeminen sekä toimivan johdon ja avainhenkilöiden sitouttaminen.

Osakepohjaisissa kannustinjärjestelmissä on vähintään kahden vuoden ansaintajakso.

Tarkempi kuvaus voimassa olevista kannustinjärjestelmistä on luettavissa taloudellisista tiedotteista.

Eläkejärjestelyt

Johtoryhmän jäsenten eläke määräytyy voimassa olevan lainsäädännön mukaan. He kuuluvat suomalaiseen TyEL-eläkejärjestelmään. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä 63–68-vuotiaana, jolloin eläke määräytyy kasvavan prosentin mukaan. Yhtiön eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia.

Irtisanomis- ja irtisanoutumisehdot

Muun johtoryhmän irtisanomis- ja irtisanoutumisehdot määräytyvät yhtiössä noudatettavan työehtosopimuksen mukaisesti.