Accessibility tools

Sulje

Yhtiökokous 2010

Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2010

Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pöytäkirja 8.4.2010.pdf (886.0 kB) 

Yhtiökokouskutsu

Olvi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.4.2010 kello 10.00 Olvi-oluthallilla osoitteessa Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.00.

Kutsu Olvi Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen (pdf)

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Olvi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,80 euroa sekä A- että K-osakkeelle. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingon maksun täsmäytyspäivänä 13.4.2010 osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Finland Oy:n pitämään Olvi Oyj:n osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.4.2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle


10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: päätoimiselle hallituksen puheenjohtajalle 15 015 euroa kuukaudessa, sivutoimiselle hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1 750 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkioita puheenjohtajalle 950 euroa ja hallituksen jäsenille 650 euroa. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan, että hallituksen lukumäärä vahvistetaan viideksi.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan, että hallitukseen ehdotetaan valittavaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset jäsenet Heikki Hortling, Esa Lager, Heikki Sinnemaa ja Harri Sivula. Uutena jäsenenä Olvi Oyj:n hallitukseen ehdotetaan TkT Tarja Pääkköstä, joka toimii johtajana ja johtoryhmän jäsenenä Itella Oyj:ssä.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 
Edelleen edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiota yhtiölle osoitetun laskun mukaan, kuten aikaisempina vuosina.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Edelleen edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Sami Posti, KHT, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 10 § Yhtiökokouskutsu, muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla sekä hallituksen niin päättäessä, yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.  Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Lisäksi on otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan yhtiön yhtiökokoukseen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n 8.4.2010 pidettävä varsinainen yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämään omien A-osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 245.000 A-osaketta. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmään tai mitätöitäviksi. Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin hallituksen päätöksen mukaisesti Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ohjesäännön ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Koska hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön koko osakemäärästä ja noin 1 % kaikista äänistä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n 8.4.2010 pidettävä varsinainen yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden luovuttamisvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämään omien A-osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien A-osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus käsittäisi kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten perusteella hankittujen osakkeiden luovuttamisen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voisi luovuttaa omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi tai avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmään. Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeidensa luovutushinnasta ja luovutushinnan määrittelyperusteista.

18. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 16.3.2010 alkaen Olvi Oyj:n pääkonttorissa, osoite Olvitie I-IV, 74100 Iisalmi sekä yhtiön Internet-sivuilla www.olvi.fi/sijoittajat/yhtiökokous -osiossa.

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 25.3.2010. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 1.4.2010 ennen kello 16.00 joko kirjallisesti osoitteeseen Olvi Oyj, Seija Hakala, PL 16, 74101 Iisalmi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai telefaksilla numeroon (017) 838 5235 tai puhelimitse numeroon (017) 838 5203.  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Olvi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytettään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Olvi Oyj, Seija Hakala, Olvitie I-IV, 74100 Iisalmi, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 25. maaliskuuta 2010. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 1. huhtikuuta 2010 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

Olvi Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.3.2010 yhteensä 8 513 276 A-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 8 513 276 ääntä sekä 1 866 128 K-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 37 322 560 ääntä.

Iisalmessa 15.3.2010
Olvi Oyj
HALLITUS

Lue myös: