Accessibility tools

Sulje

Sisäpiirihallinto

Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton valmistelemat, listattujen yhtiöiden käyttöön tarkoitetut sisäpiiriohjeet otettiin käyttöön Olvi Oyj:ssä 15.12.2000. Vuosien aikana säännökset ovat muuttuneet monta kertaa.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 (MAR tai markkinoiden väärinkäyttöasetus) tullessa sovellettavaksi Suomessa 3.7.2016 alkaen Olvi Oyj noudattaa sisäpiirihallinnossaan Pörssin sisäpiiriohjetta.

Olvi Oyj on laatinut sisäpiiriluettelot ja pitää ne ajan tasalla sähköisessä muodossa. Olvi Oyj:n sisäpiiriluettelot jaetaan seuraaviin rekistereihin:

  1. Johdon ilmoitusvelvolliset (ovat kaikki myös pysyvässä sisäpiirissä)
  2. Pysyvä sisäpiiri
  3. Yhtiö laatii tarvittaessa hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä

Johdon ilmoitusvelvolliset käsittää ne johtajat, joilla on pääsy sisäpiiritietoon.
Pysyvä sisäpiiri käsittää ne henkilöt, joilla on jatkuva pääsy kaikkeen listayhtiötä koskevaan sisäpiiritietoon tehtävänsä tai asemansa perusteella.

Pysyviä sisäpiiriläisiä ovat siis Olvi Oyj:n hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän vastuualuejohtajat sekä sellaiset työntekijät/toimijat, joilla on tehtäviensä johdosta pääsy sisäpiiritietoon.

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitään kaikki henkilöt, joilla on sisäpiiritietoa kulloinkin voimassa olevan hankkeen aikana. Pysyviä sisäpiiriläisiä ei merkitä hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloihin.    

Sisäpiirirekistereihin merkityille henkilöille on ilmoitettu heidän kuulumisestaan sisäpiiriin ja selvitetty  ilmoitus-, salassapito- ym. velvollisuutensa sekä kaupankäyntirajoituksensa.

Lisäksi Olvi Oyj on laatinut, ja tulee ylläpitämään erikseen luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiriin kulloinkin kuuluvista henkilöistä (luonnollinen tai oikeushenkilö). Tämä luettelo ei ole sisäpiiriluettelo. Yhtiössä käsitellään sisäpiiritietoa huolellisesti ja siten, ettei luottamuksellisuus vaarannu.
Tietosuojaseloste: Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR EU 596/2014) mukainen sisä- ja lähipiirihallinto

Olvi Oyj on jakanut ohjeet kaupankäyntirajoituksesta yhtiöissä sekä johdon ja sen lähipiirin (luonnollinen tai oikeushenkilö, lähipiiriyhteisö) liiketoimien ilmoittamisesta johtotehtävissä toimiville henkilöille.

Johtohenkilöiden liiketoimet  (MAR 19 artikla)

MAR velvoittaa liikkeeseenlaskijan johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään ilmoittamaan liikkeeseenlaskijalle ja Finanssivalvonnalle kyseisen liikkeeseenlaskijan osakkeilla, vieraan pääoman ehtoisilla välineillä, johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet.

Liiketoimet on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.
Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus kohdistuu kaikkiin liiketoimiin sen jälkeen, kun 5 000 euron kokonaismäärä on saavutettu kalenterivuoden aikana. Raja-arvo lasketaan laskemalla yhteen netottamatta kaikki MAR 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet.

Olvi Oyj on ilmoittanut johtotehtävissä toimiville henkilöille kirjallisesti MAR 19 artiklasta johtuvista velvoitteista.

Lisäksi johtotehtävissä toimivien henkilöiden on ilmoitettava heidän lähipiiriinsä kuuluville kirjallisesti MAR 19 artiklasta johtuvista velvoitteista ja säilytettävä jäljennös tästä ilmoituksesta.

Suljettu ikkuna  (MAR 19 artikla)

Olvi Oyj:n hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai muu johtotehtävissä toimiva henkilö ei saa tehdä liiketoimia listayhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä rahoitusvälineillä 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen listayhtiön taloudellisen raportin julkistamista (suljettu ajanjakso). Hankekohtaiseen sisäpiiriin kuuluvat eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai niihin rinnastettavilla arvopapereilla sinä aikana, kun he kuuluvat hankkeen sisäpiiriin.

Valvonta

Ohjeiden noudattamista valvotaan säännöllisesti Olvi Oyj:n hallituksen antamien ohjeiden mukaan. Ohjeiden rikkomisesta voi seurata sanktio. Sisäpiiriläisten kaupankäynti ja ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten ilmoitettavat tiedot tarkistetaan vuosittain rekisteritietojen perusteella.

Sisäpiiriasioiden vastuuhenkilöksi on nimetty Olvi Oyj:n talousjohtaja.

Whistle Blowing

Olvi Oyj:ssä on käytössä palautekanava, jonka kautta Olvi-konsernin palveluksessa olevat henkilöt voivat ilmoittaa listayhtiön sisällä nimettömänä finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta (whistle blowing). Palaute kerätään hallintoon.

Lisätietoa sisäpiiriasioista Euroclear Finland Oy:n ja Finanssivalvonnan sivuilta.