Accessibility tools

Sulje

Yhtiökokous 2011

Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.4.2011

Olvi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7.4.2011 kello 11.00 Olvi-oluthallilla osoitteessa Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 10.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Olvi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen


3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4. Kokouksen laillisuuden toteaminen


5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen


8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 1,00 euroa sekä A- että K-osakkeelle. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingon maksun täsmäytyspäivänä 12.4.2011 osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Finland Oy:n pitämään Olvi Oyj:n osakasluetteloon. Osinko maksetaan 19.4.2011.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovatilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti:hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa  ja hallituksen jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkioita puheenjohtajalle 950 euroa ja hallituksen jäsenille 650 euroa. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovatilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan, että hallituksen lukumäärä vahvistetaan viideksi.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovatilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan, että hallitukseen ehdotetaan valittavaksi seuraavanvarsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset jäsenet Heikki Hortling, Esa Lager, Heikki Sinnemaaja Tarja Pääkkönen.

Uutena jäsenenä Olvi Oyj:n hallitukseen ehdotetaan KTM Jaakko AuterettaHelsingistä. Autere toimii Fiskars Home -liiketoiminta-alueen johtajana ja Iittala Group Oy Ab:ntoimitusjohtajana.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Edelleen edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, ettätilintarkastajalle maksetaan palkkiota yhtiölle osoitetun laskun mukaan, kuten aikaisempina vuosina.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Edelleen edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että yhtiönvarsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisenatilintarkastajanaan Sami Posti, KHT, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n 7.4.2011 pidettävä varsinainen yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmatkäyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämään omien A-osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omienosakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 245.000 A-osaketta. Hallitus voi myösehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla.
Valtuutus oikeuttaa hallituksenhankkimaan omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa,investointien rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmään tai mitätöitäviksi.Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin hallituksen päätöksen mukaisesti Nasdaq OMX HelsinkiOy:n järjestämässä arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetkenmarkkinahintaan.
Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ohjesäännönja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.
Koska hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön koko osakemäärästä ja noin 1 % kaikista äänistä,osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseenyhtiössä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n 7.4.2011 pidettävä varsinainen yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmatkäyttämättä olevat omien osakkeiden luovuttamisvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämään omien A-osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle hankittujenomien A-osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus käsittäisi kaikkien hallitukselle annettujenhankintavaltuutusten perusteella hankittujen osakkeiden luovuttamisen.
Valtuutus oikeuttaa hallituksenpäättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voisi luovuttaaomia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointienrahoittamiseksi tai avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmään.
Hallitus on oikeutettupäättämään omien osakkeidensa luovutushinnasta ja luovutushinnan määrittelyperusteista.

17. Hallituksen ehdotus yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi maksuttomalla osakeannilla (split) ja yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti annetaan yksi A-sarjan osake ja kutakin K-sarjan osaketta kohti yksi K-sarjan osake.

A-sarjan osakkeita annetaan 8 513 276 kappaletta ja K-sarjan osakkeita 1 866 128 kappaletta. Osakeannin jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä 17 026 552 kappaletta, K-sarjan osakkeita yhteensä 3 732 256 kappaletta ja yhteensä osakkeita on 20 758 808 kappaletta.

Hallitus ehdottaa lisäksi yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § muuttamista siten, että maininta osakkeen nimellisarvosta poistetaan. Osakkeiden lukumäärän lisäämisen tavoitteena on parantaa julkisesti noteerattujen A-sarjan osakkeiden kaupankäyntiedellytyksiä Nasdaq OMX Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssin) päälistalla. Osakkeiden lukumäärän lisääminen ei vaikuta yhtiön omistussuhteisiin, osakkeille kuuluviin oikeuksiin eikä osakesarjojen välisiin suhteisiin.

Osakkeiden lukumäärän lisääminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä toimenpiteitä osakkeenomistajilta. Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 12. huhtikuuta 2011 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja liitetään arvo-osuusjärjestelmään arviolta 13. huhtikuuta 2011, josta lukien ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet. Uudet osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 7. huhtikuuta 2011 päätettävään osinkoon.

18. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 17.3.2011 alkaen Olvi Oyj:n pääkonttorissa, osoite Olvitie I-IV, 74100 Iisalmi sekä yhtiön Internet-sivuilla www.olvi.fi/sijoittajat/yhtiökokous -osiossa.

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 28.3.2011.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 4.4.2011 ennen kello 16.00 joko kirjallisesti osoitteeseen Olvi Oyj, Seija Hakala, PL 16, 74101 Iisalmi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai telefaksilla numeroon (017) 838 5235 tai puhelimitse numeroon (017) 838 5203.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Olvi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytettään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri

arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Olvi Oyj, Seija Hakala, Olvitie I-IV, 74100 Iisalmi, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 28. maaliskuuta 2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja

on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 4. huhtikuuta 2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen

omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

Olvi Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 17.3.2011 yhteensä 8 513 276 A-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 8 513 276 ääntä sekä 1 866 128 K-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 37 322 560 ääntä.

Iisalmessa 16.3.2011
Olvi Oyj
HALLITUS