Accessibility tools

Sulje

Yhtiökokous 2009

Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2009 Olvi-oluthallilla Iisalmessa.

Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.4.2009 pöytäkirja

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 7.4.2009

Olvi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 7.4.2009 kello 10.00 Olvi-oluthallilla osoitteessa Tehtaantie 1, 74100 Iisalmi.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

2. Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n 7.4.2009 pidettävä varsinainen yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet,
valtuuttaisi hallituksen päättämään omien A-osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 245.000 A-osaketta. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmään tai mitätöitäviksi. Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin hallituksen päätöksen mukaisesti arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Koska hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön koko osakemäärästä ja noin 1 % kaikista äänistä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

3. Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n 7.4.2009 pidettävä varsinainen yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden luovuttamisvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämään omien A-osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien A-osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus käsittäisi kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten perusteella hankittujen osakkeiden luovuttamisen.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voisi luovuttaa omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi tai avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmään.

Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeidensa luovutushinnasta ja luovutushinnan määrittelyperusteista.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä 31.3.2009 alkaen Olvi Oyj:n pääkonttorissa, osoite Olvitie I-IV, Iisalmi. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 27.3.2009.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee  ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 31.3.2009 ennen kello 16.00 joko kirjallisesti osoitteeseen Olvi  Oyj, Seija Hakala, PL 16, 74101 Iisalmi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai telefaksilla numeroon (017) 838 5235 tai puhelimitse numeroon (017) 838 5203.

Ilmoittautuminen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastaja

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan, että hallituksen lukumäärä vahvistetaan viideksi ja että hallitukseen ehdotetaan valittavaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset jäsenet Heikki Hortling, Esa Lager, Lauri Ratia, Heikki Sinnemaa ja Harri Sivula.

Edelleen edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Pekka Loikkanen, KHT ja varatilintarkastajaksi Silja Komulainen, KHT seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä  tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,50 euroa sekä A- että K-osakkeelle. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 14.4.2009 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Olvi Oyj:n osakasluetteloon. Osinko maksetaan 21.4.2009.

Iisalmessa 24.2.2009

Olvi Oyj
HALLITUS

Lisätietoja:

Olvi Oyj
Lasse Aho
toimitusjohtaja
puh. (017) 838 5200 tai 0400 203 600
JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi