Accessibility tools

Sulje

Hallituksen tehtävät

Kuvaus Olvi Oy:n hallituksen tehtävistä

Hallituksen kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja, asetuksia ja viranomaispäätöksiä, finanssivalvonnan määräyksiä, NADSAQ OMX Helsingin sääntöjä ja suosituksia ja yhtiön Corporate Governance-ohjeistusta. Lisäksi hallituksen toimintaa säätelee Olvi Oyj:n yhtiöjärjestys.

Hallitus huolehtii Olvi Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja päättää asiat, joista yhtiöjärjestys, laki tai muu säädös edellyttävät hallituksen päätöstä. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa asioissa paitsi niissä, joissa päätösvalta lain tai yhtiöjärjestyksen nojalla on jollakin muulla yhtiön toimielimellä. Hallitus päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta ja valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat. Hallitus vastaa myös yhtiökokouksen päätösten toimeenpanosta.

Hallituksen tehtävänä on suunnata Yhtiön toimintaa siten, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon sijoitetulle pääomalle, ottaen huomioon eri sidosryhmien odotukset. Hallitus toimii kaikissa tilanteissa yhtiön edun mukaisesti. Hallitus toteuttaa toiminnassaan yhtiönarvoja.

Hallitus vahvistaa itselleen vuosittain työjärjestyksen.

Olvi Oyj hallituksen työjärjestys 2024